பெண்குறிக்குள் ஆண்குறியை விடும் போது ஏன் வலிக்கிறது அதற்கான தீர்வு என்ன

Published on 2016-09-25 00:47:44 | documentary | Health and Medicine | 7143 Views

பெண்குறிக்குள் ஆண்குறியை விடும் போது ஏன் வலிக்கிறது அதற்கான தீர்வு என்ன